Author = ���������� ��������, ��������
شبیه‌سازی عددی جریان سیال در میکرومیکسرهای دوبعدیی با کمک روش حجم محدود (یادداشت فنی)

Volume 44, Issue 1, February 2011, Pages 71-75

10.22059/jcamech.2011.24649

فرشاد کوثری; وحید اصفهانیان; میثم رضائی برمی; نادر نوروزی