بررسی تجربی و بهینه سازی کیفیت قطعات در قالبگیری چرخشی

Authors

دانشگاه تهران

Abstract

در این تحقیق روشی برای شناسایی، اندازه گیری و کمینه کردن میزان عیوب در فرآیند قالبگیری چرخشی به منظور تولید روکش داشبورد و بهبود کیفیت آن ارائه می شود. در این روش قالب‌گیری عوامل مختلفی همچون جنس و کیفیت قالب، ابعاد و هندسه قطعه، نوع پودر مورد استفاده و پارامترهای قابل تنظیم روی دستگاه، بر روی کیفیت قطعه تأثیرگذارند. در این تحقیق بهینه سازی سه پارامتر اصلی قابل تنظیم بر روی دستگاه شامل دمای قالب، زمان باز پخت و زمان خنک کاری قالب با هدف کمینه کردن عیوب حاصل از تولید قطعه، انجام شده است. از تکنیک‌های هوش مصنوعی به منظور تخمین مدل ریاضی مطلوب بین پارامترهای طراحی و متغیر خروجی و همچنین از الگوریتم ژنتیک برای یافتن نقطه بهینه استفاده شده است. در نهایت به منظور بررسی اعتبار شبکه طراحی شده و سطوح بهینه حاصل از الگوریتم ژنتیک، مقایسه ای بین نتایج حاصل از الگوریتم و نتایج تجربی حاصل از آزمایش‌های عملی انجام شد و مشاهده گردید که همخوانی مطلوبی بین آنها وجود دارد.

Keywords

Crawford, R. J. (1996). Rotational moulding of plastics. Research Studies, Taunton, New York.
Narkis, M. and Rosenzweig, N. (1995). Polymer powder technology. John Wiley Ltd, New York.
Bigg, D.M. (1977). “A study of the effect of pressure, time, and temperature on high-pressure powder molding.” Polymer Engineering and Science, Vol. 17, Issue 9, PP. 691–699.
Luo, Y. and Dai, G. (2002). “Effect of the particle character of PVC on its fusion behavior.” Polymer Processing Laboratory, P. R. China.
Patel, S., Kakarala, N. and Ellis, T. (2005). “Development of a slush molded TPO Instrument Panel Skin.” SAE International.
Throne, J.L. and Rao, M.A. (1972). “Theory of rotational molding.” J. Polym. Eng. Sci, Vol. 12, No.4, PP. 237-264, 1972.
Throne, J.L. (1972). “Principle Of Rotational Molding.” J. Polym. Eng. Sci, Vol. 12, PP. 335.
Crawford, R.J. (1993). Rotational moulding of plastics [M]. England: RSP, PP. 1 - 3.
Crawford, R.J., Nugent, P. J. (1992). A new process control system for rotational moulding [J]. PRCPA, Vol.  17, No. 1, PP. 23 -31.
Crawford, R. J. and Nugent, P. J. (1989). Plastics and Rubber Processing and Application, Vol.11, PP. 107.
Crawford, R. J. and Sun, D.W. (1993). “Computer Simulation of Rotational Molding Heat Transfer Processes.” Plastics, Rubber and Composites Processing and Applications (UK), Vol. 19, PP. 47-53.
Volume 44, Issue 1 - Serial Number 1
February 2011
Pages 15-27
  • Receive Date: 31 December 2014
  • Accept Date: 31 December 2014