1. تحلیل فرسایش ابزار در ماشین‌کاری فولاد ST-37

Volume 44, Issue 1, Winter 2011, Pages 77-85

10.22059/jcamech.2011.24650

رمضانعلی مهدوی نژاد; محمد خواجه افضلی; عنایت الله دزیانی